Ett lysande exempel på hur spel kan används i praktiken är det Minecraft-projekt vi har initierat i en av Samverkansklasserna. I början av terminen skapas en gemensam värld i Minecraft som eleverna har tillgång till. I denna värld ska de bygga en stad som styrs av Borgmästaren Christianus Stenbackius den äldre (hint: det är jag). Av veckans tre matematikpass ägnas de två första åt förberedelser och diskussioner (där nya begrepp introduceras) inför byggandet varpå den tredje lektionen ägnas åt implementering av ritningar och idéer som skapats tidigare under veckan. Varje byggpass har även särskilda uppdrag kopplade till sig – till exempel måste varje invånare i staden betala skatt till borgmästaren.

Exempel på uppdrag finns här.

Alldeles i början av byggandet av staden.

Digital inkludering

Vad som varit särskilt intressant är att vi kunnat inkludera en elev som tidigare haft väldigt svårt med det sociala samspelet i gruppen. Även om eleven fortfarande i stor utsträckning behöver ett mindre sammanhang vad gäller det fysiska rummet är eleven helt inkluderad i det digitala rummet – alla elever spelar tillsammans (eleven i fråga är även med via videokonferens, då eleven föredrar att sitta i ett eget rum, under de tillfällen vi bygger).

Detta arbetssätt har verkligen motiverat eleverna att ta sig an matematiken, men även att träna på sociala färdigheter så som att samarbeta och visa hänsyn för varandra. Vill man veta mer hur man kan använda sig av Minecraft i undervisningen rekommenderar jag varmt Felix Gyllenstig Serraos bok ”Minecraft som pedagogiskt verktyg”.