Ett lysande exempel på hur spel kan används i praktiken är det Minecraft-projekt vi har initierade i en av Maria Parkskolans Samverkansklasser. I början av terminen skapades en gemensam värld i Minecraft som samtliga elever hade tillgång till. I denna värld skulle de bygga en stad som styrdes av Borgmästaren Christianus Stenbackius den äldre (hint: det var jag). Av veckans tre matematikpass ägnades de två första åt förberedelser och diskussioner (där nya begrepp introducerades) inför byggandet varpå den tredje lektionen ägnades åt implementering av ritningar och idéer som skapats tidigare under veckan. Varje byggpass hades även särskilda uppdrag kopplade till sig – till exempel var varje invånare i staden tvungen att betala skatt till borgmästaren.

Exempel på uppdrag finns här.

Alldeles i början av byggandet av staden.

Digital inkludering

Vad som varit särskilt intressant är att vi via detta arbetssätt kunnat inkludera en elev som tidigare haft väldigt svårt med det sociala samspelet i gruppen. Även om eleven fortfarande i stor utsträckning behövde ett mindre sammanhang vad det gällde det fysiska rummet var eleven helt inkluderad i det digitala rummet – alla elever spelade tillsammans (eleven i fråga var även med via videokonferens, då eleven föredrog att sitta i ett eget rum, under de tillfällen vi byggde).

Detta arbetssätt motiverade verkligen eleverna att ta sig an matematiken, men underlättade även förutsättningarna för att träna på sociala färdigheter så som att samarbeta och visa hänsyn för varandra. Vill man veta mer hur man kan använda sig av Minecraft i undervisningen rekommenderar jag varmt Felix Gyllenstig Serraos bok ”Minecraft som pedagogiskt verktyg”.